програма за трз и личен състав

НАЧАЛО

Документи от Персонал


Кадри /личен състав/

  Модул   Наименование на документа
  Щатно разписание;   Съкратено щатно;
  Поименно щатно.
  Договори   Списък на лицата от личната картотека;
  Списък на назначените по трудови договори;
  Заповед за основен трудов договор;
  Заповед за основен трудов договор втори вид;
  Заповед за допълнително споразумение;
  Договор за управление и контрол и протокол от общо събрание на фирмата.
  Заповед за граждански договор;
  Уведомление по чл.62;
  Уведомление по чл.123;
  Придружително писмо.
  Болнични   Справки за болничните
  Отпуски   Молба за отпуск;
  Заповед за отпуск;
  Заповед за прекратяване на отпуск;
  Справки за издадените заповеди за отпуски;
  Проверка на платените годишни отпуски.
  Суми за неизползвани платени годишни отпуски в края на годината.
  Обезщетения от НОИ   Приложение № 12 към чл.16, ал.1 /Придружително писмо за представяне на приложения № 9, 10 и 11 в НОИ.
  Уволнения   Предизвестие
  Заповед за прекратяване на трудовите правоотношения
  Справки   Отчет за образователната и възрастова структура на персонала;
  Забележка:Възрастовите граници могат да се променят.
  Движение на персонала по пол и възрастова група за определен период от време.
  Справки за постъпилите по трудови правоотношения;
  Справки за напусналите по трудови правоотношения;
  Справки за срочните трудови правоотношения;
  Справка за изплатените обезщетения по чл.222.
  Списъци по структура и ЕГН;
  Адреси и телефони;
  Справки за образование и трудов стаж;
  Списъци на служители.
  Лични данни за назначаване.


Заплати /ТРЗ/

  Модул   Наименование на документа
  Ведомости   Ведомости на касиера;
  Фишове на работещите;
  Авансова ведомост;
  Банкова декларация за аванса;
  Доход под осигурителния праг;
  Печат на влогове, заеми, анюитетни вноски и др.;
  Сметки за изплатени суми за граждански договори и наем;
  Рекапитулации   Обща ракапитулация за начисления и удръжки;
  Начисления и удръжки по структурни единици. За всяка избрана стуктурна единица се отпечатват начисленията и удръжките;
  Обща рекапитулация за дължимите осигуровки;
  Осигуровки от ФРЗ по структура;
  Други осигуровки по структура;
  Мемориален ордер за осчетоводяване на работната заплата. При рекапитулации по структурни единици, мемориалния ордер се отпечатва със суми разбити по структурни единици;
  Декларация по чл.7 ал.8 от КСО - разпечатва се готова за сумите от заплатите, които ще се теглят по банков път;
  Рекапитулация от месец до месец - разпечатват се начисленията и удръжките за избран период, не по дълъг от 2 години;
  Служебни_бележки   Справка за начислените възнаграждения, осигуровките и данъците - за избран период от време се отпечатват по фондове осигуровките за сметка на лицето и за сметка на работодателя;
  Служебна бележка за брутен доход, осигуровки и данъци - прави се индивидуално за отчетната година след годишно изравняване на ДДФЛ;
  Служебна бележка за основен работодател - отпечатва се при прекратяване на трудовото правоотношение;
  Служебна бележка за данъчните власти по трудов договор - отпечатва се, когато се подава годишна декларация за ЗДДФЛ;
  Справка декларация за борсата;
  Справка за осигурителен доход;
  Справка от работната заплата;
  Справка за брутния доход.
  Справки за граждански договори   Служебни бележки - индивидуално, за избрана година се отпечатва една сумарна служебна бележка за изплатените суми по граждански договори и наеми;
  Справка за осигуровките - за избран период от време се отпечатват по фондове осигуровки и данъци за сметка на лицето и за сметка на работодателя;
  Справка за изплатени доходи по чл.73;
  Тримесечни статистически отчети   Среден списъчен състав;
  Начислени средства;
  Заети лица.
  Справка за наетите в бюджетните предприятия.
  Справка за заетите и свободни работни места.
  Годишни статистически отчети   Среден списъчен състав и справка за пенсионерите;
  Движение и отработено време;
  Начислени средства;
  Работещи без трудови и служебни правоотношения.
  Декларации   Декларация 1;
  
Декларация 6;
  Годишна декларация 6 за самоосигуряващите се;
  Придружителни писма.
  УП2 и УП3   печат в таблици по години и месеци .
  УП2 - попълнени бланки по години;
  УП3 - попълнени бланки за различни периоди;
  Графици за работа    графици за работа на смени
  присъствена форма
  работното време по смени.
  За ревизии   Справки за ревизии.
  Eлектронно банкиране   Списък на служителите, които имат банков превод на заплати;
  Банкова декларация за платените осигуровки на преведените суми.
  Платежни нареждания   Данни за платежни нареждания;
  едноредови платежни;
  многоредови платежни;
  за кредитен превод;
  за директен дебит.
  вносни бележки за захранване на сметка.


НАЧАЛО