Програмни продукти за кадри

ПЕРСОНАЛ - КАДРИ

НАЧАЛО

Описание на договори

 1. Лична картотека
 2. Функционални клавиши.

  Записват се ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицата. За всеки човек се поддържат следните видове информация:

  • лични данни:
   • лична карта;
   • банкова сметка за превод на болнични и заплати;
   • семейно положение;
   • брой деца;
   • съдимост;
   • непълна работоспособност;
   • пенсионер и др.
  • Месторождение и адрес. Освен пълните адресни данни се записват телефони и електронни адреси.
  • Образование:
   • вид образование;
   • специалност и квалификация;
   • учебно заведение, № на диплома, научна степен;
   • чужди езици;
   • шофъорска квалификация.
  • трудов договор:
   • пореден номер в щатното;
   • месторабота във фирмата;
   • длъжност по НКПД и МОД на длъжността /който може да бъде и индивидуален/;
   • № и дата на споразумение;
   • щатна бройка/работно време/;
   • вид договор по КТ, срок на договора ако е срочен;
   • придобит и служебен трудов стаж;
   • работна заплата и други.

 3. Трудови договори - показва списък на назначените лица.
 4. Ако списъка е голям могат да се направят извадки от списъка по сруктурни единици, по срочни, безсрочни договори, с изтичащ срок, назначени по определен член, по длъжност и за определено лице.

  От списъка се влиза в самите трудовите договори. Тези договори:

  Трудовите договори са следните видове:

  • основен /срочен или безсрочен/;
  • втори трудов договор;
  • по чл.114;
  • договор за управление и контрол.

  Включват работещите първа, втора и трета категория труд в т.ч. и държавни служители и учители.


 5. Трудов стаж: изчислява трудовия стаж на всички назначени по трудов договор.
 6. Преизчисляването може да бъде и със задна дата, например да се види трудовия стаж към определена дата от минал период.

  Правят се справки за състоянието на трудовия стаж и могат да се отпечатват допълнителни споразумения за промяна на класа.

 7. Уведомления по чл.62.
 8. Предоставя списък на всички видове уведомления при назначаване, корекция, преназначаване и прекратяване на трудовото правоотношение.

  В този модул се прави уведомление за заличаване на вече предадено уведомление.

  От този модул се записват непредадените уведомления на технически носител, от който да се предадат в НАП с електронен подпис или с придружително писмо за дирекно представяне в НАП.

  Може да се отпечатва всяко уведомление.

 9. Уведомления по чл.123 при смяна на работодател.
 10. Уведомленията по чл.123 се въвеждат по част от ЕГН или част от име на лицето.

  Те могат да са редовни, коригиращи или заличаващи на вече подадени уведомлления, със стойности 0, 1 или 2.

  Основанието за смяна на работодателя има стойност от 1 до 9, според кодекса на труда.

  Въвежда се булстата на новия работодател и датата от която става промяната.

  Уведомленията могат да се изтеглят за предаване в НАП по електронен път или на технически носител за дирекно представяне в НАП.

  Уведомленията за предаване в НАП могат да се отпечатват на хартиен носител

  Ако новият работодател съществува в системата Персонал на клиента, данните от личната картотека от стария работодател автоматично се прехвърлят в личната картотека на новия работодател

 11. Самоосигуряващи се.
 12. Въвеждат се данните за самоосигуряващите се лица:

  • управители на фирми;
  • съдружници;
  • свободни провесии осигуряващи се по булстат или ЕГН.
  • земеделски производители.
  • по чл.4 ал.9 - съпрузи.

  Необходими данни са:

  • осигурителен доход;
  • дата от която започва осигуряването;
  • вид осигуряване /за пенсия или само здравно за пенсионерите/;
  • Дата на прекратяване на осигуряването, когато се наложи.

 13. Земеделски производители.
 14. Необходимите данни са като за самоосигуряващите се лица:

 15. Граждански договори. Необходими данни са:
  • № и дата на договора;
  • срок на договора ако е срочен;
  • описание на дейността на договора;
  • възнаграждение;
  • нормативно признати разходи;
  • осигурява ли се и на друго място;
  • начин на осигуряване: за пенсия, само здравно или без никакви осигуровки.

  Отпечатва се заповед за граждански договор.

  Тук могат да се въвеждат и наемодателите, за които фирмата има задължение да плаща авансов даннък, за да може да им се отпечатат сметките за платените суми, служебните бележки и платежните нареждания.

  НАЧАЛО