Програмни продукти за заплати

ПЕРСОНАЛ - ЗАПЛАТИ

НАЧАЛО

Описание на информационата база.

Информационата база е набор от таблици, съдържащи осигурителна и данъчна информация по години.

В голяма степен тези таблици се поддържат от доставчика на Персонал.

Единствено таблицата, за мемориалния ордер се поддържа от потребителя. В нея той въвежда счетоводните си сметки, за осчетоводяване на заплатите.

В Информационната база на заплати се намира модула за графиците за работа и периодите за сумираното изчисляване на работното време.

Графиците за работа на смени с необходимото работно време и дните за пълен цикъл на графиците, се въвежда еднократно от потребителя. След преминаване в следащ месец, графиците се изготвят автоматично. Потребителя въвежда хората, работещи по тези графици. Въвежда се работното време за всяка смяна или график и смяна

Когато е необходимо сумирано изчисляване на работното време за период по голям от един месец се попълва таблица с периодите на сумираното време за всеки месец от годината. Кода, който се попълва е с две цифри. Първата показва броя месеци в периода, а втората показва кой пореден месец от периода е.

При изготвяне на заплатите, за работещите на смени се изчислява автоматично нощния труд, приравнен към дневен, извънреден труд, възнаграждения при работа на официални празници.

При сумираното изчисляване на работното време в последния месец от периода се изравняват дните с календарните за този период. Максималния осигурителен доход също се изравнява през последния месец от периода, така че да отговаря на сумата от максималните доходи за месеците от периода.

Дните в болничини се изчисляват на базата на работното време в графика. Дните в отпуск и майчинство се смятат на база на присътвените дни в месеца.

След изготвяне на заплатите се отпечатва присъствена форма.