Програмни продукти за заплати ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова

ПЕРСОНАЛ - ЗАПЛАТИ

НАЧАЛО

Описание на Печати от заплати

Забележка: Не е задължително да се правят в момента печати на хартиен носител. Всички печати могат да се запишат на файл, от който след време да се отпечатат на хартиен носител.

Печатите са 5 вида:

1. Ведомости

 • Ведомости на касиера. Има възможност да се отпечатват по 1 или по 2 фиша на страница;
 • Самия фиш е разделен на 3 колонки:

  • Лични: съдържа информация за основната заплата по трудов договор, придобития трудов стаж, осигурителния доход, данъчната основа, брутното възнаграждение, .... и последно общата сума от осигуровките, които работодателя дължи за него;
  • Начисления: всички суми като основна заплата, клас за придобит опит, компенсации, индексации, неустойки, допълнителни възнаграждения, отпуски, болнични, обезщетения, социални разходи, ...;
  • удръжки: всички лични данъци и осигуровки, аванс, влогове, заеми, суми за плащане по банков път и др.
 • Фишове на работещите - отпечатват се по 2 фиша на страница. Информацията е като на ведомостта на касиера, без полето за подпис;
 • авансова ведомост - в нея накрая се отпечатват сумите за данъци и осигуровки по аванса
 • Декларация по чл.7 ал.8 от КСО - разпечатва се готова за сумите от аванса, които ще се теглят по банков път;
 • Доход под осигурителния праг - разпечатва се списък от служителите, на които дохода е под МОД за месеца, и с каква сума под МОДа е;
 • Заеми, влогове и други на служителите;
 • Сметки за изплатени суми за работещите по граждански договори и на наемодателите за авансовия ДДФЛ.


2. Рекапитулации

 • Обща за начисления и удръжки. Сумират се начисленията и удръжките за цялата фирма;
 • Начисления и удръжки по структурни единици. За всяка избрана стуктурна единица се отпечатват начисленията и удръжките;
 • Обща за дължимите осигуровки. В табличен вид се отпечатват осигуровките по всички фондове, за всички видове осигурени и ДДФЛ за тях.
 • Осигуровки от ФРЗ по структура. Ако има повече от една стуктурна единица във фирмата дохода и осигуровките се отпечатват по структурни единици в тази и следващата рекапитулация;
 • Други осигуровки по структура;
 • Мемориален ордер за осчетоводяване на работната заплата. При рекапитулации по структурни единици, мемориалния ордер се отпечатва със суми разбити по структурни единици. Може да се създаде входен файл към счетоводна програма, която приема на вход текстови файл, за автоматично осчетоводяване;
 • Декларация по чл.7 ал.8 от КСО - разпечатва се готова за сумите от заплатите, които ще се теглят по банков път;
 • Рекапитулация от месец до месец - разпечатват се начисленията и удръжките за избран период, не по дълъг от 2 години.
 • Рекапитулация за начисления и удръжки за избран период от време и избран обект/структурна единица/
 • Рекапитулация за дължимите осигуровки по фондове и общо, за избран период от време и избран обект/структурна единица/

3. Справки и служебни бележки


4. Справки за граждански договори, наеми и други


5. Статистически отчети - вида им е като на образците от статистиката

 • Тримесечни.
  • Среден списъчен състав;
  • Начислени средства;
  • Заети лица.
 • Годишни.
  • Среден списъчен състав и справка за пенсионерите;
  • Движение и отработено време;
  • Начислени средства;
  • Работещи без трудови и служебни правоотношения.

НАЧАЛО